بدلیل ضرورت انتقال مواد و تکنولوژیهای پیشرفته، در مهندسی عمران از اقصی نقاط دنيا به كشور ايران نیاز به ایجاد تشکیلاتی به شرح ذیل است :
1- وجود شرکتی در خارج از ایران عموماً در یک کشور اروپائی جهت شناسائی مواد و تکنولوژیهای پیشرفته ؛
2- وجود شرکتی در کشورهائی نظیر ترکیه و امارات جهت انتقال آسان مواد به آن کشور ؛
3- وجود شرکتی در یکی از مناطق آزاد ایران جهت انتقال مواد به آنجا و در صورت لزوم تسهیل در ارسال مواد به سایر کشورها و بداخل ایران .
شرکت کاسپین بتون از طریق گروه شرکتهای ذیل می تواند هر مواد پیشرفته در مهندسی عمران را براحتی به ایران منتقل نماید.
این گروه شرکتها شامل:
1- شرکت UK Construction Technologies، تأسیس شده در کشور انگلستان برای شناسائی مراکز تولیدی مواد و تکنولوژیها ؛
2- UK Construction، تأسیس شده در ترکیه جهت انتقال مواد از کشورهای مختلف ؛
3- کاسپین بتون ارس Caspian Beton Aras ، تأسیس شده در منطقه آزاد ارس جهت وارد کردن مواد از ترکیه و تسهیل در انتقال آنها به ایران و سایر کشورها.
بنابراین گروه مزبور با داشتن گروه تخصصی برای شناسائی مواد پیشرفته مورد نیاز پروژه ها و انتقال آنها به ایران می تواند ضمن بررسی و شناسائی نیازهای پروژه های مهندسی عمران ، مواد و تکنولوژیهای مورد نیاز را وارد و تحویل نماید و بدلیل وجود یک شرکت اجرائی (بتون پاش) در صورت ضرورت خدمات بکاربری مواد و تکنولوژیها را نیز انجام دهد.